Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


1. rész

                       ISKOLAI HÁZIREND

 

 Az intézmény neve:   Irinyi József Általános Iskola Thuolt István tagintézménye

Az intézmény címe:   4275. Monostorpályi, Landler tér 5.

Az intézmény OM azonosítója:   031154

 

 

 1.1.  A házirend hatálya:

 

A házirend az intézmény telephelyein tartózkodó, az intézménnyel kapcsolatban álló személyekre vonatkozik. Amennyiben az intézmény a telephelyén kívül szervez programot a tanulói számára, úgy a házirend ezeken a helyeken is érvényes. A házirend vonatkozik az iskola tanulóira, pedagógusaira, alkalmazottaira és a szülőkre, akik a gyermekek törvényes képviselőjeként gyakorolhatnak jogokat, illetve teljesíthetnek kötelességeket.

 

1.2.  A házirend célja:

 

Az intézményi élet szabályozása a törvényes keretek betartásával. A házirendet meghatározó jogszabályok:

  • Az 1993. évi LXXIX. Törvény a közoktatásról.
  • A 11/1994 (VI.8.) MKM rendelet.
  • Az ENSZ Gyermekek jogairól szóló egyezmény.

A házirend jogforrás, a törvény felhatalmazásával készült jogszabály.

 

2. Általános rész:

 

2.1.a. Jogom van, hogy képességeimnek, érdeklődésemnek, adottságomnak megfelelő oktatásban részesüljek.

            Kötelességem, hogy képességeimnek megfelelően vegyek részt az oktatás folyamatában.

 

2.1.b.   Jogom van –ha rászorulok- igényelni szociális támogatást, gyakorolni a részvételi és a választási jogokat az iskolában.

 

2.1.c.  Jogom van részt venni az iskolai munkamegosztásban, valamint használni az iskola tereit, de ugyanakkor kötelességem rendeltetés szerinti használattal megóvni azokat.

 

2.1.d.  Jogom van részt venni a tanítási órákon, ahol magatartásommal nem zavarhatom társaim tanuláshoz való jogát és a nevelők munkához való jogát.

 

2.1.e.   Választhatok az eredményesebb tanulásom érdekében a szervezett foglalkozások közül (szakkörök, korrepetálások, sportköri foglalkozások), melyen legalább egy évig folyamatosan részt veszek. Ezekre a foglakozásokra legkésőbb szeptember 5-ig jelentkezem.

            Korrepetáláson a tanár felkérésére, az eredményesebb tanulásom érdekében köteles vagyok részt venni.

            Amennyiben művészeti oktatásra van lehetőség az iskolában, úgy a szülő által kiállított jelentkezési lappal történik, a részvételi díj megfizetésével. A választott képzésen egy évig köteles vagyok járni.

            Napközis és tanulószobás ellátást igényelhetek. Az igény bejelentése minden év májusában történik. A felvételről az iskola igazgatója dönt, rászorultság figyelembe vételével. Ezen a foglalkozásokról való kizárásról az igazgató (szükség esetén a Gyermekjóléti Szolgálat egyeztetésével) dönt, abban az estben, ha a foglalkozások általános szabályait megszegem.

            Az étkezési térítési díjak befizetése, minden hónap 10-20 között történik. Az étkezések lemondása naponta 7.00 és 7.30 között lehetséges az élelmezésvezetőnél.

2.1.f. Az intézményben való egészségügyi szűréseken megjelenek.

 

2.1.g. Az iskola lehetőséget biztosít a különböző vallások számára, hogy hittan oktatást tartsanak. Ezen foglakozásokat a délutáni órákban, felekezet oktatói tartják. A foglalkozások előtt, alatt és után (amennyiben az intézmény területén tartják), az iskolai házirend szabályai érvényesek.

 

2.1.h. Köteles vagyok az iskolai ünnepélyeken, rendezvényeken megjelenni, ahol magatartásommal nem zavarhatom a rendezvény lefolyását. Öltözékem az alkalomhoz illő, sötét nadrág, szoknya, és fehér ing, blúz.

 

            Iskolai ünnepeink:

§  Tanévnyitó ünnepély.

§  Tanévzáró ünnepély.

§  Október 23-a tiszteletére rendezett ünnepély.

§  Március 15-e tiszteletére rendezett ünnepély.

 

            Rendhagyó keretek között megtartott ünnepségek:

§  Szeptember 29-e tiszteletére rendezett ünnepség (erdő).

§  Iskola névadója tiszteletére rendezett ünnepség (Thuolt-hét).

§  Karácsonyi ünnepség.

§  Pedagógusnap.

 

            Osztálykeretben tartott ünnepségek:

§ Október 6.

§ Anyák napja.

 

2.2. Jogom van ahhoz, hogy az iskolában ne érjen fizikai és lelki erőszak. Ilyet társaimmal szemben én sem alkalmazok, így tartom tiszteletben társaim és nevelőim emberi méltóságát.

 

2.3.a. A diákjogok érvényesítése véget, diákönkormányzat működik az iskolában. Minden gyermek választó és választható. A felsős osztályok 3-5 főt delegálhatnak (osztálylétszámtól függően) a DÖK-be. Az alsó tagozatos gyermekek érdekképviseletét a tanító látja el, személyét a DÖK javaslata alapján az igazgató kéri fel. ADÖK segítő pedagógust a DÖK véleménye alapján az igazgató jelöli ki. A DÖK minden évben diákvezetőt választ tagjai közül.

 

2.3.b. Jogom van ahhoz, hogy az iskolai élettel kapcsolatos dolgokról, történésekről a megfelelő fórumokon, az emberi méltóság tiszteletben tatásával véleményt nyilvánítsak, valamint személyesen, vagy képviselő útján részt vegyek a diákokat érintő döntések meghozatalában. Személyesen évente egyszer az iskolai diákfórumon, vagy az osztály DÖK képviselőin keresztül tehetem meg közérdekű észrevételeimet, javaslataimat.

 

2.3.c. Személyes gondjaim, problémáim megoldásához, érdekeim védelmében a DÖK-höz, az iskola nevelőihez, vezetőihez és a felnőtt dolgozókhoz fordulhatok. Ennek érdekében, a DÖK rendszeresen (havonta legalább egyszer) információt kér a tagjaitól. Szükség szerint, a sérelmek orvoslása érdekében, létrehozhatja a diákközgyűlés panasz szekcióját, vagy a DÖK  és a nevelőtestület egyeztető bizottságát.

      Arra törekszünk, hogy a jogorvoslatokat szükség szerint konfliktuskezelő módszerekkel oldjuk meg.

      Jogom van ahhoz, hogy kérdést intézzek az iskola pedagógusaihoz, vezetőségéhez. Ha írásban teszem fel, akkor 30 napon belül érdemi választ kell kapjak a kérdésemre. Kérdésemet személyesen, vagy a DÖK-öt segítő pedagóguson keresztül juttathatom el az érintettekhez.

 

2.4. Jogom van, hogy egészséges, biztonságos környezetben neveljenek és oktassanak. Ennek érdekében kötelességem, hogy vigyázzak az intézmény berendezési tárgyaira, ügyeljek az iskola tisztaságára.

 

2.4.a.       Jogom van, hogy megismerjem és betartsam az iskola házirendjét (melyet évente legalább egyszer nevelői segítséggel értelmezünk, esetleg javaslataimmal megpróbáljuk jobbá tenni), a balesetvédelmi és tűzvédelmi szabályokat, továbbá kötelességem az iskola épületének, berendezéseinek és felszereléseinek a védelme.

 

2.4.b.      Csak olyan felszerelést hozok az iskolába, amelyek szükségesek a tanítási órákra, illetve tanórán kívüli foglalkozásokra. Minden más eszközért az iskola anyagi felelősséget nem vállal. Ha társaim testi épségét veszélyeztető tárgyat hozok az iskolába, azért igazgatói figyelmeztetés jár. Az intézményben hagyott ruhákat az iskola két hétig őrzi meg, ezen túl nem vállal felelősséget a megőrzésükért.

Mobil telefont, MP lejátszókat és egyéb zenét és szórakoztatást nyújtó elektrotechnikai eszközöket tilos az iskola területére behozni. Amennyiben behoztam az iskola területére, az eszközt a nevelő elveszi, s csak a szülő kaphatja vissza.

 

2.4.c.       Megfelelően ápolt és tiszta öltözékben jelenek meg az iskolában.

 

2.4.d.      Ha a WC-t. vízcsapot, világítótestet, stb. nem tudom rendeltetésszerűen használni, azonnal jelzem az iskola felnőtt dolgozóinak. Ezek használatánál törekszem az ésszerű takarékosságra.

 

2.4.e.       Az oktatástechnikai eszközöket csak nevelői engedéllyel használhatom.

 

2.4.f.       Tiszteletben tartom a nevelői asztalt, mert az a nevelő tanórán használatos eszközeinek az elhelyezésére szolgál.

 

2.4.g.      Az általam termelt szemetet az arra kijelölt helyekre (szeméttartó) teszem.

 

2.4.h.      Tudom, hogy a dohányzás, az alkohol és a kábítószer káros az egészségre, ezért nem fogyasztom (még iskolán kívül sem).

 

2.4.i.        Szándékos rongálásért, károkozásért a szüleim anyagi felelősséggel tartoznak az iskola felé, melynek mértékét törvény szabályozza.

 

2.5. Jogom van ahhoz, hogy megismerjem érdemjegyeimet, melyről indoklást is kérhetek, szüleim erről tájékoztatást kapjanak.